วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา
ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นวัตกรรม
จะทำเพื่อใคร
จะทำอะไร
จะทำอย่างไร
จะมีรายละเอียดขั้นตอนเช่นไร
จะนำเสนอผลที่เป็นข้อค้นพบได้อย่างไร
จะเขียนรายงานการใช้นวัตกรรมอย่างไร
จะเผยแพร่การใช้นวัตกรรมด้วยวิธีใด
กรอบแนวคิดการผลิต “นวัตกรรม” เป็นผลงาน
รับฟังการชี้แนะ
ศึกษา/วิเคราะห์/หาข้อสรุป
ศึกษาลักษณะนวัตกรรม
ยกร่างนวัตกรรม/สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ/พัฒนาคุณภาพ
เลือก/สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้นวัตกรรม
เก็บรวบรวม/วิเคราะห์/แปลผลข้อมูล
สรุปเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม
นวัตกรรมเชิงพัฒนา นวัตกรรมเชิงวิจัยและพัฒนา
ขั้นลอกเลียนแบบ
ขั้นการพัฒนา
ขั้นการนำไปปฏิบัติ
ขั้นการศึกษา
ขั้นการประดิษฐ์คิดค้น
ขั้นการพัฒนา
ขั้นการปฏิบัติ


การสำรวจภาษาที่ใช้สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน............................................
ขั้นตอน 1 กำหนดขอบเขต
ขั้นตอน 2 ระบุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ขั้นตอน 3 ทำการสำรวจ
ขั้นตอน 4 จัดหมวดหมู่คำ/ข้อความ/สำนวน
ขั้นตอน 5 สร้างพจนานุกรมภาษาวัยรุ่น
ขั้นตอน 6 นำเสนอ/จัดนิทรรศการ
ครู+นักเรียน วางแผนกำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
นักเรียน แบ่งกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล


เอกสารประกอบการสอน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “การออกกำลังกายที่ยั่งยืน”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
หน่วยที่ 2 คุณค่าของการออกกำลังกาย
หน่วยที่ 3 การออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
หน่วยที่ 4 ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
หนังสืออีเลคโทรนิคส์ “ของดีเมืองพิจิตร” สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
เล่มที่ 1 หลวงพ่อเพชร
เล่มที่ 2 พระเครื่องเมืองพิจิตร
เล่มที่ 3 ประเพณีการแข่งเรือยาว
เล่มที่ 4 ส้มโอท่าข่อย
เล่มที่ 5 ตำนานพญาชาละวัน
เล่มที่ 6 อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อเงิน เทพเจ้าวัดบางคลาน

หนังสืออีเลคโทรนิคส์ “อุทยานเมืองเพชรบูรณ์” สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
เล่มที่ 1 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
เล่มที่ 2 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
เล่มที่ 3 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
เล่มที่ 4 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เล่มที่ 5 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

หนังสืออีเลคโทรนิคส์ “เพชรบูรณ์เมืองน่าอยู่” สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
เล่มที่ 1 เมืองมะขามหวาน
เล่มที่ 2 อุทยานน้ำหนาว
เล่มที่ 3 ศรีเทพเมืองเก่า
เล่มที่ 4 เขาค้ออนุสรณ์
เล่มที่ 5 นครพ่อขุนผาเมือง

คู่มือการจัดการเรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วยโครงงาน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
องค์ประกอบหลัก
ตอนที่ 1 ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
ลักษณะของโครงงาน
ขั้นตอนการสอนด้วยโครงงาน
ตอนที่ 3 การดำเนินการจัดทำโครงงานของนักเรียน
ตอนที่ 4 การรายงานและจัดนิทรรศการผลสำเร็จของโครงงาน

เอกสารประกอบการเรียน “อัญมณีของดีแห่งแม่สอด” สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัญมณีที่มีชื่อของแม่สอด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะของอัญมณี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอัญมณี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำเครื่องประดับจากอัญมณี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพช่างทำเครื่องประดับจากอัญมณี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปิดร้านจำหน่ายเครื่องประดับจากอัญมณี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

แบบฝึกประกอบเกมพัฒนาการอ่านและเขียนคำยาก สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
แบบฝึกที่ 1 คำนาม
แบบฝึกที่ 2 คำสรรพนาม
แบบฝึกที่ 3 คำกริยา
แบบฝึกที่ 4 คำวิเศษณ์
แบบฝึกที่ 5 คำบุพบท
แบบฝึกที่ 6 คำสันขวาน
แบบฝึกที่ 7 คำอุทาน

เทคนิคการสอนแบบ 4 W 1H เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเด็น/สาระการอ่าน
ขั้นตอนที่ 2 อธิบายความหมาย 4 W 1H
Who / What /When/Where/How
ขั้นตอนที่ 3 สร้าง Concept ด้วย Mind mapping
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเด็น/สาระการอ่าน
ขั้นตอนที่ 5 เขียน/นำเสนอด้วยภาษาของตนเอง

เทคนิคการสอนประกอบแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ขั้นตอนที่ 1 ทำตามตัวอย่าง (Example)
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมเรียนรู้ (Participation)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ด้วยตนเอง (Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 ฝึกสร้างโจทย์ปัญหา (Practice)
ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
เทคนิคการสอนแบบ EPAPS (อีพแอพส์)

หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบสื่อมัลติมีเดีย “ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์” สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย : ก่อนสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยสุโขทัย
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยอยุธยา
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยธนบุรี

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบสื่อ VCD “รำวงมาตรฐาน”สาระการเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
บทที่ 2 นาฏศิลป์ไทย
บทที่ 3 รำวงมาตรฐาน
บทที่ 4 ดนตรีประกอบการรำวงมาตรฐาน
บทที่ 5 เครื่องแต่งกายประกอบการรำวงมาตรฐาน

หนังสืออีเลคโทรนิคส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
เล่มที่ 1 บุคคลสำคัญ
เล่มที่ 2 สถานที่น่าประทับใจ
เล่มที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เล่มที่ 4 แคดเมี่ยม
เล่มที่ 5 ตลาดริมเมย
เล่มที่ 6 แม่น้ำเมย
เล่มที่ 7 อัญมณี
เล่มที่ 8 รีสอร์ท

หนังสืออ่านประกอบ “มหาราชดำ” สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 กำเนิดองค์ดำ
บทที่ 2 ประกาศอิสรภาพ
บทที่ 3 วีรกรรมมหาราชดำ
บทที่ 4 การทำยุทธหัตถี
บทที่ 5 บั้นปลายพระชนม์ชีพ

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง “เศรษฐศาสตร์” สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 2 เศรษฐกิจของประเทศไทย
บทที่ 3 เศรษฐกิจครอบครัว
บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ จำแนกจริยธรรม
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมสร้างความตระหนัก
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประเมินค่า
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมทำตามแบบอย่าง
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมทำตามจิตสำนึกแห่งตน
หน่วยที่ 1 จริยธรรมในตน
หน่วยที่ 2 จริยธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
หน่วยที่ 3 จริยธรรมต่อสังคม
หน่วยที่ 4 จริยธรรมต่อสถาบัน

เทคนิคการสอนแบบปฏิบัติจริง “ดนตรีไทยสำหรับเยาวชน” สาระการเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
หน่วยที่ 2 การเล่นดนตรีไทย
หน่วยย่อยที่ 1 ซออู้
หน่วยย่อยที่ 2 ซอด้วง
หน่วยย่อยที่ 3 ระนาด
หน่วยย่อยที่ 4 ฆ้องวง
หน่วยย่อยที่ 5 จะเข้
หน่วยย่อยที่ 6 ขิม
หน่วยที่ 3 การบรรเลงเพลงไทยเดิม

เอกสารประกอบสื่อมัลติมีเดีย “การขยายพันธุ์พืช” สาระการเรียนรู้การงานละอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
หน่วยที่ 1 พืช
หน่วยที่ 2 การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 1
หน่วยย่อยที่ 1 การตอนกิ่ง
หน่วยย่อยที่ 2 การติดตา
หน่วยย่อยที่ 3 การทาบกิ่ง
หน่วยย่อยที่ 4 การเสียบยอด
หน่วยย่อยที่ 5 การเสริมราก
หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2

ชุดกิจกรรมประกอบสื่อมัลติมีเดีย “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ชุดกิจกรรมที่ 1 การทำงานของคอมพิวเตอร์
ชุดกิจกรรมที่ 2 hardware & software
ชุดกิจกรรมที่ 3 ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร์
ชุดกิจกรรมที่ 4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ชุดกิจกรรมที่ 5 เทคโนโยลีสารสนเทศ
ชุดกิจกรรมที่ 6 Microsoft Internet
ชุดกิจกรรมที่ 7 Microsoft Word
ชุดกิจกรรมที่ 8 Microsoft Powerpoint

หนังสืออ่านเพิ่มเติม “มหาราชไทย” สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
บทที่ 2 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บทที่ 3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บทที่ 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทที่ 5 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทที่ 6 พระปิยมหาราช
บทที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

เอกสารประกอบการเรียน “ยางพารา : พืชเศรษฐกิจไทย” สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
บทที่ 2 การปลูกและขยายพันธุ์ยางพารา
บทที่ 3 การกรีดยาง
บทที่ 4 การผลิตยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง
บทที่ 5 อุตสาหกรรมยางพารา
บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

เอกสารประกอบสื่อมัลติมีเดีย “จิตรกรรม-ประติมากรรม” สาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ส่วนที่ 1 จิตรกรรม
ความหมายของจิตรกรรม
ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรม
ความรู้เบื้องต้น (องค์ประกอบ/วัสดุอุปกรณ์/วิธีการ)
ประเภทของจิตรกรรม
หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม
คุณค่าของงานเขียน
ส่วนที่ 2 ประติมากรรม

คู่มือการเรียนรู้ “กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน” สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
หน่วยที่ 1 กฎหมาย
หน่วยที่ 2 กฎหมายที่ควรรู้
หน่วยที่ 3 สาระสำคัญกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การเสียภาษี

ชุดฝึกงานประดิษฐ์ประกอบ PowerPoint “ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ” สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
ชุดฝึกที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานประดิษฐ์
ชุดฝึกที่ 2 ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ (ประกอบ PowerPoint)
ชุดฝึกย่อยที่ 1 ดอกบานเช้า
ชุดฝึกย่อยที่ 2 ดอกคาร์เนชั่น
ชุดฝึกย่อยที่ 3 ดอกทิวลิป
ชุดฝึกย่อยที่ 4 ดอกหญ้า
ชุดฝึกย่อยที่ 5 ดอกช้องนาง
ชุดฝึกที่ 3 การจำหน่ายผลงานประดิษฐ์
ชุดฝึกที่ 4 การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจากการจำหน่ายผลงานประดิษฐ์

หนังสือการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน.....................................สำนักงาน...............................................
แนวทางดำเนินการ
ครู+นักเรียน : กำหนดคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน(แบ่งกลุ่ม) : เลือกคุณธรรมจริยธรรม
: สคริป+โครงสร้างหนังสือ+หนังสือการ์ตูน
คุณธรรมจริยธรรม
ความมีวินัย ความเมตตากรุณา ความกล้าหาญ
ความมีซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง
ความมีสามัคคี ความอดทน ความเป็นผู้นำ
สร้างหนังสือการ์ตูน จำนวน 9 เล่ม ตามคุณธรรมจริยธรรม
อบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร 36 ชั่วโมง : 6 ครั้ง : 6 อาทิตย์
เตรียมงาน : วินัย/คุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ
เตรียมงาน : สมรรถนะหลัก/สมรรถนะประจำสายงาน
การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา/การจัดการเรียนรู้
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
การเก็บรวบรวม/วิเคราะห์/ตีความ/แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม
การวางแผน/วิเคราะห์ปัญหา/กำหนดหัวข้อวิจัย/ดำเนินการวิจัย/เขียนรายงานการวิจัย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3,000 บาท
ณ โรงแรมน่านเจ้า พิษณุโลก เริ่มวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น